Primariát 2 psychiatrie

pavilon_2_1.jpg

Primář: MUDr. Josef Křepela

Primariát tvoří tři oddělení, určená k přijímání, léčení a doléčování mužských pacientů v dospělém věku. Tato oddělení nesou označení 2, 2A a 11. Primariát zahrnuje také pracoviště pracovní terapie. Primariát je umístěn v budovách 2 a 11-přízemí. Má kapacitu 85 lůžek, z toho je 24 lůžek na oddělení 2, 35 lůžek na oddělení 2A a 26 lůžek na oddělení 11. Oddělení jsou určena pro léčbu spíše závažnějších stavů, často spojených s neklidem. Jde nejčastěji o schizofrenní či jiné psychózy, manické stavy,poruchy s bludy, pijácká deliria a jiné odvykací stavy, toxické psychózy, epileptózy, akutní poúrazové duševní poruchy či jiné organické psychózy, ale i dekompenzace těžších poruch osobnosti, popř. závažné reaktivní stavy spojené s neklidem či sebevražednou aktivitou, vazbové psychózy a dekompenzace mentálně retardovaných osob. Všechna oddělení jsou uzavřená, tj. zpočátku pacient nemá možnost volného a běžného styku s vnějším světem, při delším pobytu a odpovídajícím zdravotním stavu jsou možné vycházky, a to buď společně nebo samostatně. Koncem léčby nebo při dlouhodobých pobytech jsou možné víkendové propustky. Na všech odděleních jsou ve vyhrazených prostorách (návštěvnách) možné návštěvy bez časového omezení. Pohovory příbuzných s primářem či ošetřujícími lékaři je lépe objednat telefonicky předem na konkrétní termín. Většina přijetí a pobytů je vzhledem k duševnímu stavu přijímaných osob nedobrovolná, oprávněnost jejich držení v ústavu přezkoumává nezávislý soud. Řada pobytů však probíhá na základě dobrovolnosti - dobrovolný souhlas s hospitalizací bývá léčenou osobou (u nesvéprávných jejich opatrovníkem) poskytnut buď při přijetí nebo v dalších dnech po zlepšení stavu. V případě ochranných léčení nařízených soudem o propuštění rozhoduje opět soud, nikoli lékaři. Kromě léčby poskytuje primariát každému z hospitalizovaných sociální asistenci, samozřejmá je spolupráce s rodinami.

pavilon_2_2.jpg