Profil lůžkového psychoterapeutického oddělení 14Informace pro odbornou veřejnostKoedukované lůžkové oddělení s intenzivní psychoterapeutickou péčí

- oddělení 14

Oddělení 14 je 25-lůžkové přijímací a doléčovací koedukované oddělení, které poskytuje systematickou individuální i skupinovou psychoterapeutickou péči, krizovou intervenci, psychofarmakologickou i režimovou a psychiatrickou rehabilitační léčbu pro muže a ženy ve věku 18-65 let.Indikace k hospitalizaci:


-- nepsychotické duševní poruchy - neurotické (úzkostné a fobické poruchy, poruchy přizpůsobení apod.), psychosomatické poruchy, reaktivní stavy, depresivní poruchy s převážnou exogenní příčinou, dysthymie, vztahové a existenciální problémy, poruchy osobnosti bez agresivních a asociálních projevů - podle MKN-10 diagnostické okruhy: F3x.x, F 4x.x, F 5x.x, F 6x.x.

-- lze hospitalizovat i simplexní pacienty se slaboduchým intelektem (nikoli mentálně retardované), u nichž je indikována potřeba nácviku sociálních dovedností v rámci psychiatrické rehabilitace.

-- v rámci krizové intervence lze hospitalizovat nepsychotické pacienty se suicidálními tendencemi nebo po sebevražedném pokusu.Kontraindikace k hospitalizaci:


-- diagnostikované mentální retardace, psychózy, afektivní poruchy s převahou endogenních prvků, závislosti na alkoholu a psychoaktivních látkách, těžké poruchy osobnosti s agresivitou a asociálními projevy, organické poruchy CNS, vážné dekompenzace somatického stavu, kdy je nutná akutní somatická péče - pro tyto typy pacientů je v rámci PN Havl. Brod k dispozici specializovaná zdravotní péče na jiných lůžkových odděleních.Příjem pacienta na oddělení a délka hospitalizace:


-- pacient je přijat zpravidla po předchozí domluvě s primářem nebo ošetřujícím lékařem oddělení nebo s lékařem ambulance centrálního příjmu pacientů nemocnice na doporučení ambulantního psychiatra, ale i praktického lékaře či lékaře jiné odbornosti.

-- délka hospitalizace je předběžně stanovena při vstupním psychiatrickém vyšetření na oddělení.

-- kromě krizové intervence, která je kratší, a šestitýdenního psychoterapeutického programu "N" trvá hospitalizace na oddělení 14 zpravidla 3 až 4 týdny.
Léčebné programy oddělení:


-- kromě pravidelných setkání celé terapeutické komunity 3x týdně (Po, St, Pá) se konají 2x týdně (Út, Čt) skupinové vizity s lékaři. Dle potřeby jsou organizovány třítýdenní uzavřené skupinové programy.

-- hlubší práce u motivovaných pacientů probíhá v individuální psychoterapii, která má charakter krizové intervence nebo krátkodobé individuální psychoterapie.

-- další povinné léčebné aktivity: pracovní terapie, kluby pacientů organizované ošetřovatelským personálem, ale i samotnými pacienty, nácviky relaxace a dechových cvičení pro zvládání úzkostí a stavu napětí.

-- další léčebné aktivity (pacienti jsou do nich zařazeni podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře): arteterapie, muzikoterapie, pohybová terapie (vč. hathajógy), základy komunikace a asertivity s nácvikem, cvičení v bazénu.

-- na oddělení funguje individuální ošetřovatelská péče, kdy každý pacient má přidělenu „svou“ zdravotní sestru, která s ním provádí pravidelné individuální rozhovory (též mimořádně na požádání pacienta).

-- součástí léčebného programu oddělení je 6-ti týdenní skupinový psychoterapeutický program „N“ (s tradicí od r.1993), který se koná denně v pracovních dnech a rozsahem hodin splňuje kritéria střednědobé psychoterapie (indikace stejné jako pro celé oddělení). Tento program probíhá zpravidla v 5 bězích do roka (kromě letních prázdnin), termíny jsou vypisovány na celý „školní rok“ (uvedeny jsou na webových stránkách nemocnice www.plhb.cz). Písemná lékařská doporučení pacientů (od psychiatra, ale i praktického lékaře či lékaře jiné odbornosti) do tohoto programu se přijímají průběžně (i elektronickou poštou - email: psuchomel@plhb.cz). Při zařazení mají přednost pacienti, kteří prošli v minulosti oddělením 14.Kontakty:


-- Psychiatrická nemocnice, oddělení 14, Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod, tel. 569 421 151

-- prim. MUDr. Přemysl Suchomel - tel. 569478282, e-mail: psuchomel@plhb.cz

-- MUDr. Milan Drozd - tel. 569478386, e-mail: mdrozd@plhb.czprim. MUDr. Přemysl Suchomel v.r.

přednosta primariátu 14MUDr. Jaromír Mašek v.r.

ředitel PN Havl. Brod