Primariát CPP - centrální příjem

Centralni_prijem.jpg

Primář: MUDr. Petr Hromada

Centrální příjem pacientů (CPP) byl jako samostatný primariát ustanoven v tehdy Psychiatrické léčebně (nyní nemocnici) Havlíčkův Brod k 1.1.2008. Od ostatních primariátů se liší především absencí vlastních lůžek. Primariát má za úkol v prvé řadě domlouvat a fakticky realizovat příjmy duševně nemocných pacientů do nemocnice. Personálně je tedy vybaven výhradně lékaři, administrativní záležitosti zařizuje dokumentační pracovnice. Ambulance CPP neposkytuje klasické ambulantní psychiatrické služby zájemcům z terénu, takové osoby jsou odkázány na lokální ambulantní psychiatry. Kompetence primariátu zahrnují konziliární zajištění psychiatrické péče u pacientů interního oddělení PN Havl. Brod. Dále lékaři CPP koordinují a zajišťují psychiatrická konzilia pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Primář CPP zároveň zajišťuje personální obsazení a řádný průběh psychiatrických pohotovostních služeb v nemocnici. S ohledem na skutečnost, že CPP funguje jako hlavní komunikační terminál psychiatrické nemocnice s ostatními zdravotnickými zařízeními a s veřejností, tak disponuje kontaktními telefonními linkami, přes které je možné konzultovat možnosti hospitalizace v psychiatrické nemocnici. Lékaři CPP zároveň mohou telefonicky doporučit nejbližší lokálně dostupnou psychiatrickou ambulanci. Tyto informace lze během řádné pracovní doby (pracovní dny 7:00-15:30 h) získat na telefonu 569 478 540. Mimo řádnou pracovní dobu nahrazuje uvedená čísla spojovatelka na čísle 569 478 111, ta zajistí kontakt na pohotovostního psychiatra nemocnice.

Informace důležité k domlouvání přijetí pacienta do nemocnice:

Každý pacient přijímaný do PN Havl. Brod musí mít doporučení ambulantního psychiatra nebo jiného ošetřujícího lékaře, a to v písemné formě, obsahující konkrétní popis jeho potíží. Protože PN Havl. Brod není smluvním zdravotnickým zařízením pro některé zdravotní pojišťovny, je důležité při objednání sdělit, jak je pacient zdravotně pojištěný. Psychiatrická nemocnice je zdravotnické zařízení s nadregionální působností zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR. Nemocnice přijímá akutní psychiatrické pacienty nacházející se v době propuknutí nemoci nebo poruchy v oblasti okresů Benešov, Kolín, Kutná Hora, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Chrudim, Havlíčkův Brod, podle volné kapacity event. i v oblasti okresů Hradec Králové, Náchod, Pardubice, Svitavy. V případech, kdy jsou zachovány podmínky pro svobodnou volbu zdravotnického zařízení ze strany pacienta, nemocnice přijímá po domluvě plánované příjmy psychiatrických pacientů v závislosti na volné kapacitě bez územního omezení. O umístění pacienta na konkrétní oddělení léčebny rozhoduje přijímající lékař. Pokud lékař CPP nebo pohotovostní psychiatr rozhodne o odmítnutí hospitalizace pacienta přímo na CPP, je pacient zpravidla povinen uhradit regulační poplatek. Plánované příjmy pacientů jsou objednávány na pracovní dny v čase od 7:00 do 15:00 hodin. Během pohotovostní služby nemocnice neodkladně přijímá zpravidla jen pacienty s akutními projevy duševní nemoci, zejména pokud jsou pod jejím vlivem bezprostředně a zjevně nebezpeční sobě nebo svému okolí. Osoby s poruchami chování vzniklými akutní intoxikací alkoholem nebo jinými návykovými látkami nejsou indikovány k přijetí. V takových případech je doporučeno umístění na regionálních záchytných stanicích. Při dodržení uvedených podmínek nemocnice garantuje hladký a nekomplikovaný proces přijetí s minimalizací čekacích dob.

Souhlas pacienta s hospitalizací v nemocnici:

V souladu s platnými právními předpisy může přijetí k hospitalizaci v léčebně nastat za těchto zákonných okolností:

1. Aktuální duševní stav je indikací k přijetí osoby do nemocnice ze zdravotních důvodů a tato osoba (případně její zákonný zástupce) souhlasí s hospitalizací na lůžkovém oddělení nemocnice.
2. Aktuální duševní stav je indikací k přijetí osoby do nemocnice ze zdravotních důvodů a současně je tato osoba pod vlivem duševní nemoci bezprostředně a zjevně nebezpečná sobě nebo svému okolí. V takovém případě je osoba převzata k hospitalizaci i bez svého souhlasu (souhlasu zákonného zástupce). Okolnosti převzetí k hospitalizaci a její pokračování bez souhlasu pacienta vždy v zákonné lhůtě přezkoumá Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
3. Bez vlastního souhlasu jsou k hospitalizaci do nemocnice přijímány osoby se soudně nařízeným ochranným léčením ústavním a osoby se soudně nařízeným pozorováním za účelem znaleckého posouzení jejich psychického stavu.
4. Osoby mladší 18 let rozumově a volně způsobilé k posouzení svého zdravotního stavu let a osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, u nichž je indikovaná psychiatrická hospitalizace, udělují svůj písemný souhlas s hospitalizací, který současně potvrzuje i jejich zákonem definovaný zástupce (rodič, soudem určený opatrovník apod.). Bez souhlasu zákonného zástupce mohou být takové osoby hospitalizovány, pokud pod vlivem své duševní poruchy ohrožují bezprostředně a zjevně sebe nebo své okolí. Okolnosti takového převzetí pacienta k hospitalizaci a její pokračování bez souhlasu zákonného zástupce vždy v zákonné lhůtě přezkoumá Okresní soud v Havlíčkově Brodě. U pacientů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kteří sami neudělili písemný souhlas s hospitalizací, ačkoli takový písemný souhlas udělil jejich zákonný zástupce, musí podle zákona rovněž přezkoumat okolnosti jejich převzetí k hospitalizaci Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Centralni_prijem_noc.jpg