Primariát 7A psychiatrie

pavilon_7_7A.jpg
Primář: MUDr. Jan Horčičko

Primariát VII A se skládá ze 3 samostatných oddělení, které na sebe v péči o pacienty (zpravidla 18-65let) částečně navazují.

Nejfrekventovanější (s obratem cca 400 - 500 hospitalizovaných pacientů za rok) je koedukované uzavřené příjmové oddělení 7A o počtu 30 lůžek. Na toto oddělení jsou přijímány všechny duševně nemocné ženy s projevy neklidu a agrese (vyjma žen s mentální retardací), které zpravidla nesouhlasí s hospitalizací v Psychiatrické nemocnici, a také ženy i muži trpící těžkými depresivními stavy nebo závažnými sebevražednými tendencemi. Na specializovaném sálu je pro pacienty z celé nemocnice prováděna elektrokonvulzivní terapie (ECT), pro jejíž účely byl sestaven speciální mezioborový tým. Oddělení slouží také jako diagnostické centrum ke stanovení, upřesnění nebo vyloučení závažných duševních poruch. Během hospitalizace na oddělení 7a jsou provedeny psychiatrické, psychologické a další zdravotní vyšetřovací úkony a je zahájena léčba, většinou farmakologická. Podle charakteru, obrazu a průběhu poruchy a podle úspěšnosti léčby jsou pak pacienti zpravidla překládáni na další specializovaná oddělení psychiatrické nemocnice, případně propouštěni do ambulantní sféry. Na oddělení je poskytovaná akutní psychiatrická péče.

Uzavřené oddělení 3, které disponuje 27 lůžky, slouží pro léčbu mentálně retardovaných žen s agresivitou nebo jinými poruchami chování či dalšími přidruženými duševními poruchami a pro dlouhodobou léčbu žen, trpících chronickými duševními poruchami provázenými agresivitou nebo psychomotorickým neklidem.

Na uzavřeném koedukovaném doléčovacím oddělení 3A s kapacitou 35 lůžek, jsou umístěny především pacienti s dlouhodobým průběhem duševní nemoci, u kterých se očekává střednědobá nebo delší doléčovací fáze v délce několika týdnů až měsíců. Současně s psychofarmakoterapií zde jako nezbytná součást komplexní léčby probíhá podpůrná psychoterapie, individuální psychoedukace a psychosociální rehabilitace mj. formou ergoterapie, canisterapie, tělové terapie, autogenního tréninku apod. (aktivity jsou blíže rozvedeny v Katalogu aktivit). Pacienty podporujeme ve zlepšení sebepéče, učíme je plánovat a vytvářet si osobní denní harmonogram, který je pro ně velkým pomocníkem v prvních dnech po propuštění z PN a zapojení se do běžného každodenního života.

Katalog aktivit.pdf