Primariát 14 - arteterapie

Koncept arteterapie na oddělení 14

Arteterapie na oddělení 14 je jednak jedním z doplňkových programů šestitýdenních uzavřených psychoterapeutických skupin (vedle nácviku asertivity, pohybové a taneční terapie, jógy, muzikoterapie a hipoterapie), a dále samostatnou psychoterapií - hlavně v individuální práci s klientem.

Arteterapie jako součást psychoterapeutických skupin vychází především z potřeb a dění ve skupině. Podporuje, nebo navozuje žádoucí skupinovou atmosféru, svou neverbalitou současně vyvažuje procesy jež se ve skupinách dějí. Všichni terapeuti v týmu vzájemně spolupracují. Předávají si informace o dění ve skupinách a na tomto základě jsou pak domlouvána témata a je volen způsob práce s klienty. Toto dělá arteterapeut, který s danou skupinou pracuje. Hlavním cílem arteterapie je zviditelnit a zpřístupnit klientovi obsahy, o kterých mluví, nebo nemluví na skupině.

V individuální psychoterapii je výtvarný materiál základní dorozumívacím prostředkem. Terapie vychází z vytvořeného díla, prostřednictví něho jsou opět zviditelňovány vnitřní obsahy, které se klient s pomocí arteterapeuta snaží zpracovat - podle stávající situace verbálně, další výtvarnou činností, popřípadě jinou neverbální formou. Způsob zpracování vychází z osobnosti a potřeb klienta a ze situace v níž terapie je.

Arteterapeut je průvodcem klientů. Volí způsob, místo i další podmínky práce. Velký důraz je kladen na atmosféru za jaké terapie probíhá. Arteterapeut není direktivní a nenutí klienta pracovat, pokud on sám nechce. Je tím, kdo nabízí možnosti.