Primariát 12 dětská psychiatrie

Snímek 008.jpg
Vlastní web děstkého oddělení najdete zde: www.detskaduse.cz

Primář: MUDr. Tomáš Havelka
Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod zajišťuje specializovanou komplexní pedopsychiatrickou péči pro děti s celým spektrem duševních poruch ze spádové oblasti 18 okresů s přibližně 2 mil. obyvatel, disponuje 34 lůžky a je organizováno jako terapeutická komunita s léčebně výchovným režimem, který je podrobně popsán v domácím řádu oddělení. Léčebný tým tvoří primář, lékaři, psycholožky, sestra pro sociální službu, dvě ergoterapeutky, logopedka a zejména 17 středně zdravotnických pracovnic pod vedením staniční sestry. V roce 2006 získalo oddělení akreditaci pro postgraduální vzdělávání lékařů v dětské a dorostové psychiatrii, je rovněž školícím pracovištěm Střední a vyšší odborné školy zdravotnické v Havlíčkově Brodě.

Hospitalizováni jsou chlapci a dívky s duševními poruchami a poruchami chování ve věku 3-18 let. Jedná se o hyperkinetické a jiné poruchy chování, poruchy chování a emocí v dětství, úzkostné, fobické a obsedantně kompulzivní poruchy, panické poruchy, posttraumatické stresové poruchy, tikové poruchy, psychózy, problémy s udržením moče a stolice, poruchy příjmu potravy, poruchy sexuálního vývoje, autismus, problémy související se školním vzděláváním či problematikou rodinných vztahů. Oddělení není určeno pro léčení závislostí na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách.

Doporučení k  hospitalizaci vystavují především pedopsychiatři a psychologové,
výjimečně praktičtí lékaři pro děti a dorost, pedagogicko-psychologické poradny. Někdy je hospitalizace vyžádána státními orgány péče o děti. K hospitalizaci je nutné dítě předem objednat, a to nejlépe písemně. Pacient je poté vyzván k nástupu na určitý den a hodinu a současně obdrží informace o potřebném vybavení dítěte. Při objednávání k hospitalizaci je vhodné uvést kromě přesné adresy i číslo telefonu zákonného zástupce dítěte.

První 2-3 týdny pobytu dítěte na oddělení jsou adaptační a diagnostickou fází hospitalizace, po jejímž skončení se lékaři dohodnou se zákonnými zástupci o dalším postupu léčby včetně nutného trvání hospitalizace. Průměrná doba léčby je 6 - 12 týdnů, v odůvodněných případech může být pobyt kratší nebo naopak delší.

Pacienti jsou na oddělení rozděleni do několika skupin podle věku a pohlaví. Kromě systému terapeutické komunity a psychofarmakoterapie je v léčbě dětí užívána skupinová i individuální psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, terapie tancem, léčebná tělesná výchova, plavání v bazénu, sportovní aktivity v tělocvičně i na hřištích v areálu nemocnice, canisterapie a hiporehabilitace, terénní terapie v blízkém i vzdálenějším okolí. Děti chodí na vycházky do města a účastní se příležitostných kulturních akcí, několikrát ročně jsou pořádány celodenní výlety s naučným a výchovným programem, v letním období týdenní táborové pobyty v dětském rekreačním zařízení.

Léky ordinují lékaři přísně individuálně podle zdravotního a psychického stavu dítěte, v případě nutnosti i injekčně. Při léčbě dítěte je nezbytná spolupráce rodiny.

Pokud to zdravotní stav dítěte dovolí, navštěvuje během hospitalizace Základní školu a mateřskou školu s družinou při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina v budově oddělení.
Proto si děti musí z domova vždy přivézt aktovku a veškeré učební pomůcky. Děti s ukončenou základní školní docházkou s mohou v době školního vyučování věnovat samostudiu a účastní se arteterapie a ergoterapie, výjimečně se mohou vzdělávat v ZŠ. Děti s vadami řeči jsou zařazovány na lekce logopedie.

Odpoledne a během víkendů probíhají programy každé skupiny odděleně. Při dobrém počasí mají děti denně možnost pobytu venku, v letních měsících mohou využívat venkovní bazén u pavilonu. Děti vykonávají i drobné práce, pomáhají při úpravě a úklidu oddělení a okolí pavilónu.

Děti jsou povinny dodržovat domácí řád oddělení, školní řád a domácí řád nemocnice,
účastnit se terapeutických programů a školního vyučování, užívat léky a podrobovat se všem ordinovaným léčebným a vyšetřovacím procedurám, se kterými vyslovili souhlas jejich zákonní zástupci.

Děti dodržují zásady slušného chování vůči dospělým i vůči sobě navzájem, všem dospělým vykají, členové personálu dětem tykají. Není povoleno agresivní jednání a vulgární vyjadřování, sebepoškozování, projevy rasismu, vzájemné důvěrné dotýkání dětí a návštěvy cizích ložnic. Během hospitalizace není povoleno kouření, požívání alkoholu ani jiných psychotropních a návykových látek a propagace drog, alkoholu a kouření, a to ani na oddělení, ani při programech venku, při návštěvách rodičů a na propustkách.

Děti nesmějí mít u sebe nebezpečné předměty a peníze v hotovosti, nesmějí si vyměňovat oblečení. Jsou zakázány tetováže, piercing, barvení vlasů, sebepoškozování, kreslení na povrch těla a ošacení, není povoleno nošení sexuálně vyzývavého oblečení. Dívkám s povinnou školní docházkou je zakázáno líčení a lakování nehtů.

Chování dětí je hodnoceno s ohledem na jejich zdravotní stav bodováním a zápisy o porušování domácího řádu v dekurzech. Hodnocení každého dne probíhá na ranních setkáních malé komunity, hodnocení celého týdne vždy ve čtvrtek na hodnotící komunitě. Pokud dítě závažným způsobem porušuje domácí řád, není zařazováno do některých vybraných aktivit a nemá propustku.

Pokud dítě ohrožuje svým chováním svoje zdraví, zdraví ostatních děti nebo majetek nemocnice, nebo závažným způsobem narušuje program skupiny, může být na nezbytně nutnou dobu podle ordinace lékaře umístěno na oddělené místnosti. O každém umístění je pořízen záznam, který dodatečně kontroluje primář.

Návštěvy rodičů, zákonných zástupců a dalších osob, s jejichž návštěvami tito souhlasí, jsou možné ve všední dny od 13.00 do 17.00 hodin tak, aby nenarušovaly školní vyučování a léčebné programy a ve volných dnech maximálně od 9.00 do 17.00 hodin. Návštěvy jsou povoleny zpravidla nejvýše dvakrát týdně, probíhají v návštěvní místnosti nebo v areálu nemocnice, pokud lékař neurčí jinak. Frekvenci návštěv stanovuje primář oddělení nebo ošetřující lékaři, kteří mohou z terapeutických důvodů po dohodě s rodiči kontakty dítěte s rodinou přechodně omezit.

Děti mohou mít každý den nejvýše jeden telefonický hovor s příbuznými, a to v době od 18.00 do 21.00 hodin. Délka hovoru by neměla přesáhnout 10 minut. Děti samy z nemocnice telefonovat nemohou, nemohou mít na oddělení mobilní telefony a nelze jim umožnit používání počítačů, tabletů a internetu. Mohou bez omezení dostávat a psát dopisy, jejich text není kontrolován. Děti nemohou mít u sebe peníze v hotovosti.

Léčebné propustky povoluje primář nebo ošetřující lékař od třetího týdne pobytu, obvykle každé dva týdny v trvání od pátku do neděle, nejdéle však na 5 dní včetně dnů odjezdu a příjezdu na oddělení. Nutným předpokladem povolení propustky je dobrá spolupráce dítěte při léčbě a dodržování domácího a školního řádu.

Primářské vizity se konají pro každé dítě 1 x týdně – v úterý nebo ve středu, porady zdravotnických pracovníků s učiteli se konají každé druhé pondělí.

Informace o zdravotním stavu dětí podávají rodičům a zákonným zástupcům lékaři oddělení telefonicky každý den od 10.00 do 11.30 hodin, nejlépe po primářské vizitě, nejvýše dvakrát v týdnu. Ústně lékaři podávají informace pouze v předem dojednaném termínu. Lékaři, psychologové a sociální pracovnice si mohou členy rodiny pozvat i opakovaně k pohovorům v zájmu úspěšného průběhu léčby dítěte.

ADRESA ODDĚLENÍ:
Dětské oddělení 12
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322
580 23 Havlíčkův Brod

TELEFONY:
primář: 569 478 172

zdravotní sestra: 569 478 337

lékař: 569 478 341

lékař: 569 478 445, 387

soc. pracovnice: 569 478 330

psycholožka: 569 478 182, 336

Škola:

sborovna:569 478 335, 569 425 635

družina a mateřská škola:569 478 346

TELEFONOVÁNÍ DĚTEM:
569 478 334 (mladší chlapci a dívky)
569 478 342 (starší chlapci)
720 533 813 (mobil)

Domácí řád dětského oddělení doplňuje řád Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a zahrnuje specifika práce s dětskými pacienty a léčebné komunity.

V Havlíčkově Brodě dne 11. dubna 2016

Snímek 009.jpg