Primariát 12 dětská psychiatrie

Snímek 008.jpg
Vlastní web děstkého oddělení najdete zde: www.detskaduse.cz

ODDĚLENÍ DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD

Zajišťujeme specializovanou komplexní psychiatrickou péči pro děti s celým spektrem duševních poruch z oblasti 18 okresů s přibližně 2 mil. obyvatel. Oddělení disponuje 34 lůžky a je organizováno jako terapeutická komunita s léčebně výchovným režimem, který je podrobně popsán v domácím řádu oddělení. Léčebný tým tvoří primář, lékaři, psychologové, staniční sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ergoterapeutky a logopedka. Jsme držiteli akreditace pro postgraduální vzdělávání v dětské a dorostové psychiatrii, v dětské klinické psychologii a rovněž jsme školícím pracovištěm Střední a vyšší odborné školy zdravotnické v Havlíčkově Brodě.
Hospitalizováni jsou dívky a chlapci s duševními poruchami a poruchami chování ve věku 3-18 let. Jedná se o:
• hyperkinetické poruchy
• poruchy chování a emocí
• úzkostné, fobické a panické poruchy
• poruchy příjmu potravy
• poruchy autistického spektra
• obsedantně kompulzivní poruchy
• posttraumatické stresové poruchy
• tikové poruchy
• psychózy
• problémy s udržením moče a stolice
• problémy související se školním vzděláváním či problematikou rodinných vztahů
• poruchy sexuálního vývoje
Oddělení není určeno pro léčení závislostí na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách.

Děti jsou na oddělení rozděleny do několika skupin podle věku a pohlaví. První tři týdny pobytu jsou diagnostickou fází. Poté se s rodiči (zástupci dítěte) domlouváme na dalším postupu. Celková doba léčby se většinou pohybuje od 6 do 12 týdnů.
Dítě se během hospitalizace podrobuje psychoterapii pod vedením našich psychologů a terapeutů (individuální a skupinová psychoterapie, arteterapie, ergoterapie, canisterapie a hiporehabilitace), dále pak obecně psychoterapeutickému působení všech členů týmu. Hovoříme o tzv. komunitním léčebně výchovném prostředí. V případě potřeby nasazujeme nebo měníme léky, ty ordinují lékaři přísně individuálně podle zdravotního a psychického stavu dítěte.
Děti během hospitalizace navštěvují mateřskou nebo základní školu. Děti s ukončenou povinnou školní docházkou se mohou v době školního vyučování věnovat samostudiu a účastní se ergoterapie, v odůvodněných případech se také mohou vzdělávat v základní škole. Děti s vadami řeči jsou zařazeny do logopedické péče.
Ve volném čase děti hrají hry, věnují se sportovním aktivitám v tělocvičně i na hřištích v areálu nemocnice, koupou se v bazénu. Chodí na vycházky do města či přírody, účastní se kulturních a vzdělávacích akcí.

Děti jsou povinny dodržovat domácí řád oddělení, školní řád a domácí řád nemocnice, účastnit se terapeutických programů a školního vyučování, užívat léky a podrobovat se všem ordinovaným léčebným a vyšetřovacím procedurám, se kterými vyslovili souhlas jejich zákonní zástupci.
Chceme, aby děti dodržovaly zásady slušného chování vůči dospělým i sobě navzájem. Není povoleno agresivní jednání včetně vulgárního vyjadřování nebo projevů rasismu. Děti nesmějí mít u sebe nebezpečné předměty. Během hospitalizace není povoleno užívání ani propagace návykových látek.
Podrobněji o pravidlech oddělení viz „Domácí řád dětského odd.“, ten doplňuje řád Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a zahrnuje specifika práce s dětskými pacienty a léčebné komunity.

ADRESA ODDĚLENÍ:
Dětské oddělení 12
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322
580 23 Havlíčkův Brod
TELEFON: 569 478 337
EMAIL: detska@pnhb.cz
WEB: www.detskaduse.cz
Kontakt pro objednání dítěte k hospitalizaci: ehorska@pnhb.cz , thavelka@pnhb.cz

V Havlíčkově Brodě dne 23.5.2018
primář MUDr. Tomáš Havelka

Snímek 009.jpg