Kvalita péče

Kvalita poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacientů je pro zaměstnance Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod nejvyšší prioritou.
Pro dosažení stanovených cílů jsme vydali Program zvyšování kvality, který je zaměřen na kontinuální zvyšování kvality.

Naše vize:
- poskytování vysoce kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče
- spokojený pacient
- kvalifikovaný, spokojený a přívětivý personál
- dobré jméno nemocnice

Během několika let jsme vytvořili systém řízení kvality. Byla ustanovena Rada kvality, jejími členy jsou vysoce kvalifikovaní zástupci zdravotnických i nezdravotnických provozů s prokazatelnými zkušenostmi ve svých oborech. Jejich práci koordinuje manažerka kvality, která odpovídá za řízení kvality poskytované zdravotní péče v psychiatrické nemocnici.

Pro poskytování léčebné a ošetřovatelské péče našim pacientům máme definována pravidla ve vydaných vnitřních předpisech a zavádíme systémová opatření, která vedou jak k zajištění vyšší bezpečnosti našich pacientů, tak i ke kvalitnější péči o ně. Vše zpětně ověřujeme v rámci auditů, které provádíme ve zdravotnických i nezdravotnických provozech nemocnice. Sledujeme a vyhodnocujeme nežádoucí události, na základě jejich analýz přijímáme preventivní opatření. Zapojili jsme se do celostátního benchmarkingu nežádoucích událostí ve zdravotnictví.

Léčebnou a ošetřovatelskou péči poskytuje tým kvalifikovaných zdravotnických pracovníků a to diferencovaně, podle aktuálního zdravotního stavu pacientů. Snahou všech je pomocí verbální i neverbální komunikace vytvořit příjemnou atmosféru na léčebném oddělení.
Snažíme v co nejvyšší možné míře zlepšit komfort pro pacienty změnou vybavení našich léčebných oddělení, pracovních terapií i dalších pracovišť nemocnice.

Velkou pozornost věnujeme vyhodnocení všech stížností jak ze strany pacientů, tak i jejich rodinných příslušníků. Ke zlepšení poskytovaných služeb využíváme také připomínky a podněty ze strany zaměstnanců nemocnice.
Průběžně sledujeme spokojenost pacientů a jejich rodinných příslušníků s poskytovanými zdravotními službami. V roce 2010 jsme se zapojili do celostátního sledování spokojenosti pacientů. V dotazníkovém šetření „Kvalita očima pacientů“ jsme získali certifikát od Ministerstva zdravotnictví České republiky „Spokojený pacient“ v kategorii sestry lůžkových oddělení.

Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb jsme podstoupili dne 28.5.2014. Hodnocení provedli konzultanti České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví a Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod získala „Certifikát kvality a bezpečí“.

Kvalita_ocima_pacientu.jpg


Dne 7.5.2017 v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod proběhlo po třech letech další externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a to hodnotitelským týmem České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod v hodnocení úspěšně obstála a získala "Certifikát kvality a bezpečí" na další 3 roky.

certifikat-2020.jpg
certifikat2.jpg