Informace o zpracování osobních údajů pacientů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle č.13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů pacientů/klientů, včetně zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu), správcem těchto údajů.

1. Kontaktní údaje správce: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322
580 23 Havlíčkův Brod
tel.: 569 478 111

2. Kontaktní údaj pověřence pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Ondřej Málek
Horní 6
5680 01 Havlíčkův Brod
e-mail:  malek@ak-ma.cz 

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:
Osobní údaje a zvláštní osobní údaje (údaje o zdravotním stavu) jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem poskytování zdravotních služeb a za účelem předávání údajů do státních informačních systémů. Tyto povinnosti ukládá psychiatrické nemocnici (dále jen „PNHB“) řada zákonů, zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

4. Příjemci nebo kategorie příjemců:
Mezi příjemce Vašich osobních údajů, kterým předáváme informace, patří např. zdravotnická zařízení (Váš praktický lékař, ambulantní specialista, ostatní zdravotnická zařízení poskytující Vám zdravotní péči v souvislosti s hospitalizací v našem zařízení,…), dále zdravotní pojišťovny, soudy a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

5. Předávání osobních informací do zahraničí:
Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

6. Doba uložení osobních údajů:
Doba uložení zdravotnické dokumentace se řídí příslušnou legislativou.

7. Máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:
• Máte právo požadovat od PNHB přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.
• Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby PNHB mohla přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) PNHB již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) jestliže jste vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu PNHB či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody PNHB převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
• Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů jejichž zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci.
• Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnosti můžete podat u dozorového úřadu:
a) v místě svého obvyklého bydliště
b) místě výkonu zaměstnání nebo
c) místě, kde došlo k údajnému porušení.
Bližší informace o Vašich právech jsou uvedeny v článcích 13 až 19 GDPR.

8. Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:
• Právo na výmaz osobních údajů (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)
• Právo na přenositelnost údajů – a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.

9. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako PNHB má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že PNHB Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení Vašeho života.

10. Výše uvedenými právy není dotčeno Vaše právo na informace a právo nahlížení do zdravotnické dokumentace dle zvláštních právních předpisů, např. zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.